Vi använder cookies

Genom att klicka på “Godkänn alla” går du med på att vi sparar cookies på din enhet för att förbättra navigation, analysera användande och hjälpa oss med marknadsföring. Se vår Integritets policy för mer information

Användarvillkor

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkoren”) gäller mellan Aktiebolaget Djursjukvård i Sverige AB, org. nr 559299-9113, (nedan kallat ”VetAtHome”) och Dig (nedan kallad ”Kunden”) som användare av de tjänster och funktioner som VetAtHome tillhandahåller. (VetAtHome respektive Kunden benämns nedan som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”). Genom att använda VetAtHomes IT-plattform (nedan benämnd ”Plattformen”) godkänner Kunden dessa Allmänna Villkor.

1 Allmänt

1.1 Plattformen är en digital e-tjänstplattform som är tillgänglig genom något av de åtkomstalternativ som VetAtHome från tid till annan informerar om, i nuläget via Plattformen på en mobil enhet såsom telefon, dator eller läsplatta.

1.2 Den djursjukvård som Kunden får via Plattformen tillhandahålls av veterinärer som är anställda hos eller arbetar på uppdrag av VetAtHome.

1.3 Plattformen ska inte användas vid behov av akut djursjukvård, utan då bör Kunden istället uppsöka ett djursjukhus.

2. Ändring av Plattformen och de tjänster som tillhandahålls

2.1 Plattformen uppdateras kontinuerligt och VetAtHome har rätten att, utan att i förväg inhämta godkännande från Kunden, när som helst göra ändringar av Plattformen. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för tillhandahållande av tjänsterna eller plattformens design och utformning. Förändringarna kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst till tjänsterna ändras.

2.2. Tillgänglighet

2.2.1 VetAtHome ansvarar för tillgängligheten till Plattformen under avtalstiden. Användarna har normalt tillgång till själva Plattformen 24 timmar per dygn sju dagar i veckan, med undantag för eventuella systemunderhåll (detta innebär dock inte att det finns vårdpersonal tillgänglig under hela denna tidsperiod).

2.2.2 Tidpunkterna för när Kund har möjlighet att träffa vårdpersonal i Plattformen framgår av vid var tid gällande information i Plattformen.

2.2.3 Om tillgängligheten till Tjänsterna inte svarar mot efterfrågan, kan VetAtHome vidta de åtgärder som krävs avseende personal och infrastruktur för att åtgärda bristen. Kunden har inte rätt att göra annan påföljd gällande.

2.2.4 VetAtHome förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillgängligheten för systemunderhåll och serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

3 Kundens ansvar

3.1 Kunden förbinder sig att följa de Allmänna villkoren och eventuella andra instruktioner som VetAtHome publicerar på Plattformen.

3.2 Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas av Kunden i samband med registrering och användande av tjänsterna. VetAtHome ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kunden har lämnat felaktig information eller inte uppdaterat informationen.

3.3 Kunden ska förvara personlig och användarspecifik information – såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till VetAtHome eller Plattformen – på ett betryggande sätt och inte använda eller avslöja denna information för någon obehörig. Om Kunden misstänker, eller borde misstänka, att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Kunden skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Plattformen samt att omedelbart informera VetAtHome.

3.4 Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden. Kunden ansvarar således bl.a. för eventuell överföring av information och elektroniska dokument. Kunden är skyldig att, utöver dessa Allmänna villkor och eventuella instruktioner som VetAtHome från tid till annan publicerar på Plattformen, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Plattformen och tjänsterna. Kunden får inte använda Plattformen eller tjänsterna på sådant sätt att VetAtHome eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kund får således t.ex. inte via Plattformen eller tjänsterna hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande.

4 Pris, fakturering och betalning

4.1 Avgiften för vården som tillhandahålls via Plattformen eller av VetAtHomes vårdgivare bestäms av relevant Region. VetAtHome informerar om vid var tid gällande avgifter på vår hemsida respektive i Plattformen.

5 Avtalsperiod och uppsägning

5.1 Avtalet inklusive de Allmänna villkoren gäller tillsvidare. Avtalet kan sägas upp av Kunden utan uppsägningstid.

5.2 VetAtHome har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden åsidosätter skyldighet enligt de Allmänna villkoren.

5.3 VetAtHome förbehåller sig rätten att avsluta en Kunds konto som inte använts på 24 månader.

6 VetAtHomes ansvar och ansvarsbegränsning

6.1 VetAtHome är inte skyldigt att utge ersättning med anledning av fel, brist eller annat avtalsbrott från VetAtHomes sida, såvida inte annat följer av tvingande lag. VetAtHome lämnar ej ersättning för indirekta skador (inkl dataförlust) såvida inte skadan orsakats av att VetAtHome varit grovt vårdslös.

6.2 VetAtHomes ansvar är under alla omständigheter begränsat till maximalt 0,5 prisbasbelopp (dvs. 24 150 kr baserat på 2022-års prisbasbelopp).

6.3 Kunden är skyldig att framställa ersättningskrav till VetAtHome utan oskäligt dröjsmål efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om Kunden inte gör detta förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande.

6.4 Kunden ska hålla VetAtHome skadeslöst om Kunden gjort intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller om tredje man riktar anspråk mot VetAtHome i anledning av Kundens användning av Plattformen eller tjänsterna.

7 Personuppgifter

7.1 VetAtHomes personuppgiftsbehandling finns regleras i bolagets integritetspolicy som finns här.

8 Villkorsändring

8.1 VetAtHome kan ändra de Allmänna villkoren utan att i förväg inhämta godkännande från Kunden. Sådan ändring träder, i fråga om befintliga Kunder, i kraft en vecka efter det att ändringen har publicerats på Plattformen. Genom att fortsätta att använda tjänsten accepterar Kunden de nya villkoren. För nya Kunder gäller de senast publicerade Allmänna Villkoren omedelbart.

9 Sekretess

9.1 Vardera Part förbinder sig att under avtalsförbindelsens löptid iaktta full sekretess avseende all information som erhålls från den andra Parten och som angetts vara eller uppenbarligen är konfidentiell och att inte använda sådan information på annat sätt än vad som är avsett med de Allmänna villkoren. Uppgift som är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot innehållet i Allmänna villkoren eller gällande lagstiftning ska inte anses som konfidentiell.

10 Immateriella rättigheter

10.1 VetAtHome äger alla immateriella rättigheter till Plattformen (inklusive men inte begränsat till den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri) samt allt material som publiceras på Plattformen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls VetAtHome.

10.2 Kunden och Användarna får inte använda någon del av Plattformens upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från VetAtHome eller från VetAtHomes licensgivare.

11 Force Majeure

11.1 Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt avtalsförbindelsen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Part inte kunnat råda över och som Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalsförbindelsens ingående, och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

12 Meddelanden

12.1 Meddelanden med anledning av de Allmänna villkoren ska överlämnas via bud eller e-post till respektive Parts angivna adress. Ett sådant meddelande ska anses överlämnat (a) vid tidpunkten för överlämnande (om det överlämnas via bud) eller (b) vid avsändandet (om det skickas via e-post).

13 Överlåtelse och anlitande av underleverantörer

13.1 Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt de Allmänna villkoren utan den andra Partens föregående skriftliga samtycke, med undantag för att VetAtHome får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till annat koncernbolag.

13.2 VetAtHome har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser under dessa Allmänna Villkor.

14 Tvistelösning och tillämplig lag

14.1 Dessa Allmänna Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

14.2 Tvist i anledning av avtalsförbindelsen ska slutligt avgöras vid svensk domstol.