Vi använder cookies

Genom att klicka på “Godkänn alla” går du med på att vi sparar cookies på din enhet för att förbättra navigation, analysera användande och hjälpa oss med marknadsföring. Se vår Integritets policy för mer information

Integritetspolicy

Aktiebolaget Djursjukvård i Sverige AB, org. nr 559299-9113, (nedan kallat ”VetAtHome”) värnar om din personliga integritet och arbetar hårt för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Nedan finns vår integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar, använder och skyddar dina personuppgifter samt de rättigheter du som registrerad har.

1 Allmänt

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur Aktiebolaget Djursjukvård i Sverige AB, org. nr 559299-9113, (nedan kallat ”VetAtHome”) behandlar dina personuppgifter. VetAtHome är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som rör ditt användarkonto för vår IT-plattform, nedan benämnd ”Plattformen”.

I Integritetpolicyn redogörs bl.a. för vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på. Vi redogör också för vilka som kan ha åtkomst till och behandlar uppgifterna, principerna för gallring, vilka tredje parter vi kan komma att dela personuppgifterna med, var personuppgifterna behandlas samt dina rättigheter som registrerad i form av rätt till information, rättelse och radering m.m.

Det kan hända att vi emellanåt behöver uppdatera eller ändra Integritetspolicyn. Om ändringarna är väsentliga kommer vi att informera dig på ett lämpligt sätt och be dig att ta del av de ändringar som gjorts. Den senaste versionen av Integritetspolicyn hittar du alltid på vår hemsida (www.vetathome.se).

Vi hoppas att denna Integritetspolicy besvarar dina frågor kring vår behandling av dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på adressen VetAtHome, Attn: Dataskyddsombud, Box 55997, 102 16 STOCKHOLM, eller genom att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@vetathome.se.

2 Hur vi behandlar dina uppgifter

Hur vi samlar in dina uppgifter

Vi samlar in dina uppgifter direkt från dig när du laddar ner Plattformen och skapar ett konto eller i övrigt använder våra digitala vårdtjänster (”Tjänsterna”).

Om du samtycker kan vi genom sammanhållen journalföring även få tillgång till din journal hos en annan vårdgivare. Syftet med detta är att kunna ge ditt djur rätt diagnos och vård samt för att du ska slippa upprepa ditt djurs vårdhistorik. Du har alltid rätt att motsätta dig sammanhållen journalföring.

När du registrerar dig kan vi även hämta dina uppgifter via den elektroniska identifieringstjänst du använder eller folkbokföringsregistret.

Ändamålen för behandling, laglig grund och lagringsperiod

Dina personuppgifter kommer inte att användas på ett sätt som är oförenligt med de ändamål som uppgifterna samlades in för. Vi behandlar dina uppgifter för de ändamål som anges nedan.

Tillhandahålla dig ditt användarkonto

För att kunna tillhandahålla dig våra Tjänster behöver du skapa ett användarkonto. Vi använder dina uppgifter för att säkerställa din identitet, tillhandahålla dig ditt användarkonto samt kommunicera med dig om dina ärenden du skapar hos oss. För att kunna göra detta behöver vi följande personuppgifter som tillhör dig (”Användaruppgifter”).

  • Namn, personnummer, adress och andra kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och telefonnummer;
  • Din användning av vår Plattform, inklusive personliga inställningar och preferenser, t.ex. om du vill få marknadsföring från oss.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen för detta syfte är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Vi behandlar dina personuppgifter för detta syfte så länge du har ett konto hos oss.

Tillhandhålla vård och fullgöra våra rättsliga skyldigheter som vårdgivare

Vi använder även dina personuppgifter, inklusive dina Användaruppgifter, för att tillhandahålla ditt djur sjukvård och göra medicinska diagnoser samt för att föra journal. När du har inlett ett ärende hos oss ställer vi frågor till dig för att göra medicinska bedömningar av ditt djur och ge dig rådgivning. Du kan för dessa syften lämna symptombeskrivningar samt andra uppgifter om ditt djurs hälsa, inklusive fotografier på djurets åkommor. Vi behandlar också dina personuppgifter i syfte att kunna skicka en faktura.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen för detta syfte är att den är nödvändig för att kunna tillhandahålla dig djursjukvård och för att vi ska kunna fullgöra våra legala skyldigheter som vårdgivare. Efter att ditt ärende har stängts förs uppgifter om din djursjukvård över till din journal. Korrespondens i Plattformen sparas i 48 timmar och raderas därefter.

Kommunicera med dig om vår verksamhet

Vi använder dina Användaruppgifter i syfte att kunna skicka direktmarknadsföring till dig samt information angående våra Tjänster och viktiga händelser hos oss. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, t.ex. utskick via post, e-post och sms. Du har rätt att kostnadsfritt motsätta dig att dina uppgifter används för sådana syften och varje elektroniskt utskick från oss i marknadsföringssyfte innehåller en möjlighet till avregistrering, s.k. opt-out.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen för detta syfte är att den är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster till dig som kund hos oss under vår avtalsrelation.

Vi behandlar dina personuppgifter för detta syfte så länge du har ett konto hos oss samt under ytterligare ett år efter att du avslutat ditt konto hos oss. Du kan när som helst avregistrera dig från sådana utskick.

Tillhandhålla support

Vi använder även dina Användaruppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss i supportärenden, t.ex. om du har frågor som rör våra Tjänster eller ditt konto. Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig, kommunicera med dig angående dina frågor samt utreda eventuella klagomål-eller supportärenden. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen för detta syfte är att den är nödvändig för att uppfylla vårt och ditt berättigade intresse att tillhandahålla dig support.

Vi behandlar dina personuppgifter för detta syfte så länge supportärendet löper och vi raderar uppgifterna därefter.

Förbättra våra Tjänster

Vi behandlar dina Användaruppgifter för att förbättra våra Tjänster. När vi använder dina uppgifter för detta syfte använder vi dem i aggregerad form (dvs. studerar övergripande användarmönster med hjälp av avidentifierad data) i den utsträckning som det är möjligt. Vi behandlar uppgifterna genom att ta fram statistik över hur du använder våra Tjänster. Detta kan vi exempelvis göra genom att utföra användarnöjdhets- och marknadsundersökningar eller genom att analysera din användning av Tjänsterna. Vi använder även dina uppgifter för att kunna göra Tjänsterna mer användarvänliga, t.ex. för att felsöka, fixa buggar, ändra i gränssnittet så att du enkelt kan nå den information du söker eller lyfta fram funktioner i våra Tjänster som används ofta av våra användare. För detta ändamål kan vi även komma att behandla ditt IP-nummer.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen för detta syfte är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse att löpande förbättra Tjänsterna. Vi behandlar dina personuppgifter för detta syfte i två år från att uppgifterna samlats in.

Förhindra missbruk

Dina personuppgifter kan också användas för att förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga eller utreda brott mot oss. Med missbruk avses bland annat bedrägeri, skräppostutskick, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton och andra åtgärder som är förbjudna enligt våra villkor eller enligt lag.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen för detta syfte är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse att undvika att våra tjänster missbrukas eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot oss.

Fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enlig lag, domar eller myndighetsbeslut.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen för detta syfte är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser eller nödvändig för att tillhandahålla djursjukvård.

Hur vi delar dina uppgifter

Vi delar inte dina uppgifter med någon tredje part förutom på det sätt som beskrivs nedan.

Andra vårdgivare vid sammanhållen journalföring:

Om du söker djursjukvård hos en annan vårdgivare än oss kan denne, under en pågående patientrelation med dig, genom sammanhållen journalföring få tillgång till ditt djurs journalinformation som vi har. Syftet med detta är att kunna ge dig rätt diagnoser och djursjukvård och för att du ska slippa upprepa din vårdhistorik. För att din vårdgivare ska kunna ta del av dina personuppgifter genom sammanhållen journalföring behöver du ge ditt samtycke till din vårdgivare. Du har alltid rätt att motsätta dig sammanhållen journalföring och att vi spärrar dina journaluppgifter från att ingå i en sammanhållen journalföring.

Våra leverantörer:

Vi kan använda tredje parter för att hantera en eller flera aspekter av vår verksamhet, inklusive vår personuppgiftsbehandling. Vi kan komma att dela personuppgifter med dessa tredje parter för att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning, såsom att skicka meddelanden och marknadskommunikation till dig, lagra vår data samt tillhandahålla andra IT-tjänster till oss. När vi använder oss av leverantörer enligt denna punkt upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och utför andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.

Försäljning eller överlåtelse:

Vi kan komma att överlåta eller överlämna dina personuppgifter till en köpare eller potentiell köpare vid försäljning, överlåtelse eller annan överföring av all eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vid en sådan överlåtelse kommer vi att vidta rimliga åtgärder, t.ex använda sekretess- och biträdesavtal, för att säkerställa att den mottagande parten behandlar din information på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.

Vi kan även dela dina personuppgifter till t.ex. till polisen, skatteverket eller andra myndigheter när vi är skyldiga att göra det enligt lag.

3 Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder och upprätthåller säkerhetsnormer för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande och missbruk genom att vi bland annat använder oss av behörighetsbegränsning för åtkomst till dina uppgifter. Dina personuppgifter lagras på filer som endast är tillgängliga för våra anställda, ombud och tjänsteleverantörer som behöver uppgifterna för sin tjänsteutövning.

Vi använder tekniska verktyg så som brandväggar och lösenord, och vi ser till att våra anställda är utbildade i vikten av att upprätthålla säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter vi behandlar och tillser att sekretessavtal finns på plats.

Som vårdgivare har vi även tystnadsplikt för personuppgifter som lagras i din patientjournal. Endast våra anställda som behöver uppgifterna för att delta i din vård eller för sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av dem.

4 Var vi behandlar dina personuppgifter

Dina uppgifter behandlar vi alltid inom EU/EES.

Vi har som mål att alltid behandla dina andra personuppgifter såsom dina Användaruppgifter inom EU/EES där alla våra egna IT-system finns. Det kan dock förekomma sådana personuppgifter delas med leverantörer till oss som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. I sådant fall kommer vi att vidta alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån för behandlingen motsvarar den inom EU/EES. En sådan skyddsnivå föreligger bland annat om landet ifråga redan säkerställer en adekvat skyddsnivå enligt beslut från EU-kommissionen eller genom att vi använder andra lämpliga skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler eller godkända uppförandekoder i våra avtal med sådana leverantörer.

Du kan läsa mer om vilka tredjeländer EU-kommissionen har bedömt säkerställer en adekvat dataskyddsnivå på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv.

5. Dina rättigheter

I detta avsnitt beskrivs vilka rättigheter du har som registrerad. Du kan alltid göra dessa rättigheter gällande genom att kontakta oss på dataskyddsombud@vetathome.se.

Rätten till tillgång, din journal och information om åtkomst till dina personuppgifter

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen kommer då att lämnas i form av ett registerutdrag som anger vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, var uppgifterna har inhämtats från, vilka tredje parter som uppgifterna har överförts till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras.

Du har även som huvudregel rätt att ta del av ditt djurs journalhandlingar.

Du har även rätt att få information om åtkomsten till dina personuppgifter i din journal, inklusive vilken direktåtkomst och annan elektronisk åtkomst till din journal som förekommit.

Rätten till rättelse

Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätten till spärr

Du har rätt att spärra uppgifter i din journal vilket innebär att ingen annan vårdgivare kan få åtkomst till den, t.ex. vid sammanhållen journalföring.

Rätten till radering

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller behandlats, om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar detta, om du har invänt mot behandling av personuppgifter och vi inte har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse, om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Vi har dock i vissa fall rätt att motsätta oss raderingen av dina personuppgifter och vi kommer informera dig om det skulle vara tillämpligt.

Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall om du bestrider personuppgifternas korrekthet under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta, om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär en begränsning, om vi inte längre behöver personuppgifterna men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om du har invänt mot en behandling som baserats på vårt berättigade intresse under den tid vi kontrollerar om vårt intresse väger tyngre än dina intressen.

Rätten att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigade intresse. Om så sker måste vi, för att få fortsätta behandlingen, kunna visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Rätten till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett avtal med dig eller ditt samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt när detta är tekniskt möjligt och detta kan ske på automatiserad väg. Du har rätt att i tillämpliga fall överföra sådana uppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätten att lämna in klagomål

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen bland företag som behandlar personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att ta kontakt med oss, lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@vetathome.se.